Verzeichnis nützlicher Links

Kinderkrebsforschung: http://www.lionskinderkrebsforschung.de

Leos in Sachsen: http://www.leos-sachsen.de

Lions Multi-Distrikt: http://www.lions.de

Lions International: http://www.lionsclubs.org

Lions Quest im Multi-Distrik Deutschland: http://www.lions-quest.de

Lions Quest in Sachsen: http://www.lions-quest-sachsen.de

Musikpreis des Lions Multi-Distrikt Deutschland: http://www.lions-musikpreis.de